متن نامه مهم رهبر انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی