• ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء هجدهم قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز هجدهم ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء هجدهم قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء هفدهم قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز هفدهم ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء هفدهم قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء شانزدهم قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء شانزدهم قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء پانزدهم قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء پانزدهم قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء چهاردهم قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء چهاردهم قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء سیزدهم قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء سیزدهم قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء دوازدهم قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء دوازدهم قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء یازدهم قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز یازدهم ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء یازدهم قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء دهم قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز دهم ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء دهم قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء نهم قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز نهم ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء نهم قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء هشتم قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز هشتم ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء هشتم قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء هفتم قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز هفتم ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء هفتم قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء ششم قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز ششم ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء ششم قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء پنجم قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز پنجم ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء پنجم قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء چهارم قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز چهارم ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء چهارم قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء سوم قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز سوم ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء سوم قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء دوم قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز دوم ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء دوم قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

  صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء اول قرآن کریم

  خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز اول ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء اول قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.

  ادامه ...
 • صوت/ حجت‌الاسلام صالحی‌ خوانساری؛ خطیبی که در کمیل‌خوانی همتا نداشت

  ‌ به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید مرتضی صالحی‌ خوانساری از خطبا و منبریان سرشناس کشور در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بود، اما خودش به روضه‌خوانی و قرائت دعا علاقه فراوانی داشت و کمیل خواندن او بی‌نظیر بود. مرحوم حجت‌الاسلام سیدمرتضی صالحی خوانساری متولد سال ۱۳۱۸ شمسی در شهر خوانسار بود که این روزها به «سیدالخطبا» ملقب شده است. این منبری سرشناس تهران، دیروز ۱۳ اسفند در قم درگذشت و پیکرش، فردا چهارشنبه ۱۵ اسفند از مسجد امام حسن عسکری (ع) تشییع و در جوار مرقد مطهر حضرت معصومه (س) دفن می‌شود.

  ادامه ...
 • سرودهای انقلابی خاطره انگیز ـ 11

  صوت/ سرود خاطره انگیز "22 بهمن، 22 بهمن" / روز از خود گذشتن... روز آزادی ما... روز نجات میهن

  در آخرین روز از دهه فجر که مصادف با بیست و دوم بهمن است سرود حماسی و خاطره انگیز "22 بهمن، 22 بهمن" با مطلع "روز از خود گذشتن... روز آزادی ما... روز نجات میهن..." به خوانندگان ابنا تقدیم می شود.

  ادامه ...
 • سرودهای انقلابی خاطره انگیز ـ 9

  صوت/ سرود حزین "برخیزید" / برخیزید ای شهیدان راه خدا... رهبر آمد کنون در کنارتان...

  سرود حزین و خاطره‌انگیز "برخیزید ای شهیدان راه خدا" که در روز 12 بهمن 1397 در محضر امام خمینی و در کنار قبور شهدای انقلاب در بهشت زهرای تهران خوانده شد.

  ادامه ...
 • سرودهای انقلابی خاطره انگیز ـ 8

  صوت/ سرود خاطره انگیز "ایران ایران" / الله الله... ایران، ایران، ایران، رگبار مسلسلها... خون و مرگ و عصیان

  در هشتمین روز از دهه فجر که مصادف با نوزدهم بهمن است سرود خاطره انگیز "ایران، ایران" با صدای «رضا رویگری» و مطلع الهی "الله الله ... لا اله الا الله... الله اکبر" به خوانندگان ابنا تقدیم می شود.

  ادامه ...
 • سرودهای انقلابی خاطره انگیز ـ 7

  صوت/ سرود حماسی "مسلمانان به پا خیزید" / اگر جلاد بی ایمان بخواهد خون ما ریزد...

  در هفتمین روز از دهه فجر که مصادف با هجدهم بهمن است سرود زیبا و حماسی «مسلمانان به پا خیزید» با بیت خاطره انگیز "اگر جلاد بی ایمان بخواهد خون ما ریزد / من و یاران بهم سازیم و بنیادش براندازیم" به خوانندگان ابنا تقدیم می شود.

  ادامه ...
 • سرودهای انقلابی خاطره انگیز ـ 6

  صوت/ سرود زیبای "تو پناهی بر ضعیفان یا الله" / همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم...

  در ششمین روز از دهه فجر که مصادف با هفدهم بهمن است سرود زیبای "تو پناهی بر ضعیفان یا الله" با طلیعه خاطره انگیز "همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم..." به خوانندگان ابنا تقدیم می شود.

  ادامه ...
 • سرودهای انقلابی خاطره انگیز ـ 5

  صوت/ سرود حماسی "جاویدان ایران عزیز ما" / به لاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته...

  در پنجمین روز از دهه فجر که مصادف با سیزدهم بهمن است است سرود حماسی "جاویدان ایران عزیز ما" با طلیعه خاطره انگیز "به لاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته..." به خوانندگان ابنا تقدیم می شود.

  ادامه ...
 • سرودهای انقلابی خاطره انگیز ـ 4

  صوت/ سرود حماسی "بهمن خونین جاویدان" / آمده موسم فتح و ایمان ... شعله زد بر افق نور قرآن...

  در چهارمین روز از دهه فجر که مصادف با سیزدهم بهمن است است سرود حماسی "بهمن خونین جاویدان" با طلیعه نویدبخش "آمده موسم فتح و ایمان ... شعله زد بر افق نور قرآن..." به خوانندگان ابنا تقدیم می شود.

  ادامه ...
 • سرودهای انقلابی خاطره انگیز ـ 2

  صوت/ سرود خاطره انگیز فرودگاه مهرآباد/ خمینی ای امام، خمینی ای امام...

  خبرگزاری ابنا به مناسبت دهه فجر، هر روز یکی از سرودهای خاطره انگیزی که روزهای پرشور انقلاب شکوهمند اسلامی را به یاد مردم شهیدپرور ایران می آورد منتشر می کند. در اولین روز، سرود معروف «خمینی ای امام...» را در زیر بشنوید:

  ادامه ...
نه به معامله قرن
رمضان
کنگره شعر ابوطالب
کشتار شیعیان نیجریه