در «ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب؛ ﺳﻤﺒﻞ ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ» مطرح شد؛

دلیل ﻫﺠﻤﻪ گسترده ﺑﻪ ﺣﺠﺎب/ نقش رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷـﺮﻗﯽ/ ﺷﯿﺮزﻧﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان؛ اﻟﮕﻮی زن ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ، ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ

  • کد خبر : 772513
  • منبع : اختصاصی ابنا
نشست «عفاف و حجاب؛ سمبل عزت و کرامت» با همکاری مجمع جهانی اهل بیت(ع) به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﺠﺎب و ﻋﻔﺎف ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ(ع) و راﯾﺰﻧﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان در ﻟﺒﻨﺎن، ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب؛ ﺳﻤﺒﻞ ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ» ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮد.

اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ شامگاه شنبه 21 ﺗﯿﺮ 1399 ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺮان، ﺑﺤﺮﯾﻦ، ﻟﺒﻨﺎن، آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﮐﺎﻧﺎدا، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، آﻟﻤﺎن، ﮔﯿﻨﻪ ﮐﻮﻧﺎﮐﺮی، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ «ﺳﻮزان ﺧﻠﯿﻞ» از روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮد.

حجاب نشانه آزادی زن است

"عباس ﺧﺎﻣﻪﯾﺎر" راﯾﺰن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻟﺒﻨﺎن ﺿﻤﻦ خوش آمد گویی ﺑﻪ ﺣﻀﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روز ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد: ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا از ﻧﻈﺎم ﻻﺋﯿﮏ آﺗﺎﺗﻮرك ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﺣﺠﺎب از زﻧﺎن ﻧﻤﻮد.

وی ادامه داد: گمان برخی در خصوص حجاب این است که یک ظلم به بانوان می باشد، در حالی که در حقیقیت، حجاب نشانه آزادی و انسانیت زن است، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در ﺑﺎﻧﻮان و ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪن آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﺎﻣﻪﯾﺎر سپس ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻼم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) اشاره نمود و ﺑﯿﺎن داشت: ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از داﻣﻦ زن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻧﻮان در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﺷﺎره دارد.

راﯾﺰن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻟﺒﻨﺎن در ﭘﺎﯾﺎن خاطرنشان کرد: ﺣﺠﺎب ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا در ﺑﺴﯿﺎری از ادﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﻫﺒﻪﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ از ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در دﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اهمیت ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﺠﺎب 

در اداﻣﻪ آﯾﺖ ﷲ "ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ اﺧﺘﺮی" دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب و رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای عالی ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻫﻞ بیت(ع) ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از راﯾﺰﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺑﯿﺮوت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ نشست از ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ ﺷﻬﺪای ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﺟﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد را ﻧﺜﺎر ﮐﺮدﻧﺪ، ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮد.

وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اﯾﻦ نشست را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ نشست از ﺳﻠﺴﻠﻪ نشست هایی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﺎدل آراء و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ و ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.

آیت الله اختری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﻮاع ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ آن، اﻫﻤﯿﺖ ﺣﺠﺎب و ﻧﻘﺶ آن را در ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ او، ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد.

دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﺑﺎ ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﭘﺎﺳﺪاری از ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﺑﺮﮔﺰاری، اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ را در ﺟﻬﺖ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ داﻧست.

آﯾﺖ الله اﺧﺘﺮی در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎفت، اﺷﺎره ﮐﺮد و از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﺧﻮاﺳت که در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ شده است، از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ ﻧﻮرزﻧﺪ.

در اداﻣﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، مطالبی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

آثار رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب ﺑﺮ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن

در اﺑﺘﺪا "ﻫﻮﯾﺪا ﺟﺒﻖ" رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ زﻧﺎن ﭘﯿﺮو اﻫﻞ ﺑﯿﺖ(ع) اروﭘﺎ از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ «وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ» ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺠﺎب در اﺳﻼم پرداخت ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و وﻗﺎر زن ﻣﯽﮔﺮدد.

وی ادامه داد: ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺠﺎب را در ﺟﺎﻣﻌﻪ به ﺪﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از او واﺟﺐ ﻧﻤﻮد، حجاب به دو بخش داخلی و بیرونی تفکیک می شود که ﺣﺠﺎب دروﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﺣﺠﺎب ﻗﻠﺐ و ﭼﺸﻢ و ﺑﺼﯿﺮت داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺠﺎب ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻢ به جز ﺻﻮرت و دو کف دست است.

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ زﻧﺎن ﭘﯿﺮو اﻫﻞ ﺑﯿﺖ(ع) اروﭘﺎ در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آثار رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب ﺑﺮ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن تصریح کرد: رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد که زن اﺳﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ولی در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﺎﻧﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد، زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ قرار می گیرند. 

وی در پایان ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دورهﻫﺎی مقایسه ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن(بی حجاب) در جوامع غربی را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺠﺎب، ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ دانست.

دلیل ﻫﺠﻤﻪ گسترده ﺑﻪ ﺣﺠﺎب

ﺳﭙﺲ "ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ" ﻣﺠﺮی شبکه ﭘﺮس ﺗﯽ وی از آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب، مطالبی بیان کرد.

وی در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﺮح ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺤﺠﺒﻪ ﺷﺪن خودش ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر در رﺳﺎﻧﻪ برایش در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎید، اﺷﺎره کرد و گفت که این فرصت ها را پس از مسلمان و محجبه شدن از دست داد.

مرضیه هاشمی ادامه داد: ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻮد و زﻧﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ در این کشور ﺑﺮای ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز، ﻟﺒﺎس ﻋﻔﯿﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ، وﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎب زﻧﺎن ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﺬﻫﺐ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد.

ﻣﺠﺮی شبکه ﭘﺮس ﺗﯽ وی افزود: ﻗﺎﻃﺒﻪ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺪﻫﺎی اﺧﯿﺮ شده اند، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺟﺪی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﻃﻤﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ و ﻓﺸﻦ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ، دلیل ﻫﺠﻤﻪ گسترده ﺑﻪ ﺣﺠﺎب، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ نیست ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﻣﺎﯾﻪ ﻋﻔﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ است ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ مساله، درب ﻫﺎ را ﺑﻪ روی دوﻟﺖها ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﻨﺪد.

وی در پایان با اشاره به این که توانسته است که به عنوان یک روزنامه نگار در ایران مشغول به کار شود، خاطرنشان کرد: از این که ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﺮی در ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ می کنم، ﺑﺴﯿﺎر راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﻫﺴﺘﻢ و اﯾﻦ مساله از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آزادی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ.

نقش رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷـﺮﻗﯽ 

"ﻋﻠﯿﺎء اﻟﺤﻖ اﻟﺼﺎﺋﻎ" ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻧﺎن از ﮐﺎﻧﺎدا در بخش دیگری از این نشست گفت: ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺠﺎب و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ زن بودن، ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ است، در ﺣﺎﻟﯽ که ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺠﺎب را ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽدﻫﻨﺪ، دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻗﺪرتﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ، ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻫﺪف اﻟﻬﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻧﮕﺎه اﺳﻼم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ.

وی سپس ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺠﺎب در اﺳﻼم و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﺪف از وﺿﻊ آن اظهار داشت: ﺣﺠﺎب وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﻓﺮض ﮐﻨﺪ، ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب دارد؟ اﺳﻼم ﯾﮏ ﺳﺮی واﺟﺒﺎت را ﺑﺮ ﻣﺮدان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن عرضه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، ﻣﺮدان ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﻬﯽ ﺧﻮد ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ، زﻧﺎن اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﮐﻪ همچون ﻣﺮدان از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ پیدا کنند، ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﻐﻞ و ﻋﻨﻮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را از اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺎص ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻋﻠﯿﺎء اﻟﺤﻖ اﻟﺼﺎﺋﻎ افزود: در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮؤی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮآن، ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺴـﺎوی زن و ﻣﺮد، زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷـﺪت ﻣﻮرد ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷـﺮﻗﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻫﻞ و ﻧﺎدان را راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺎ و هوشیار. زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻏﺮب اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و در ﻋﺮﺻـﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻋﻠﻮم، ﺗﺒﺤﺮ و ﺗﺨﺼﺺ پیدا کنند و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا سلام الله علیها، ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺑﺰرگ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺳﻼم و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺟﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

حجاب برای ارﺗﻘﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ زن است

"حوا باری" ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﮐﻮﺛﺮ از ﮔﯿﻨﻪ ﮐﻮﻧﺎﮐﺮی، سخنران دیگر این نشست بود.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت زﻫﺮا(س) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺠﺎب و اﻫﻤﯿﺖ آن، ﺑﯿﺎن داﺷت: ﺣﺠﺎب ﺑﺮای آن ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ، ﭘﻮﺷﺶ و ﻋﻔﺎف داﺷﺘﻦ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن را از ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﺎزﻣﯽداﺷﺖ، بود، ﻟﺬا ﻫﻤﻪ ﺣﺮﮐﺎت و ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر حضرت زهرا(ع) در ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺎﻋﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد و ایشان از ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﯿﺖ دور ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در رواﯾﺎت از ﺣﺠﺎب ﺣﻀﺮت زﻫﺮا(س) در ﻣﺎﺟﺮای ﻏﺼﺐ ﺣﻖ اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ افزود: ایشان ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ، اﻣﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﺮك ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﺮﺧﻼف ﻏﺮب ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺠﺎب ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﻗﻮای زن و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی اوﺳﺖ، اﺳﻼم ﺣﺠﺎب را در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ زن و ارﺗﻘﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ زن ﻗﺮار داده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ، ﺣﺠﺎب ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ زن ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﻘﺶ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ مهم تر از ﻧﻘﺶ ﻣﺮد اﺳﺖ

"امیره برغل" مدیر مرکز «سکن للارشاد الاسری» از لبنان در بخش دیگری از نشست به اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه زن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن که ﺧﻠﯿﻔﻪ الله اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻧﻘﺶ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻮﻧﺚ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺷﺎره کرد و بیان نمود: ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﻣﺮد و زن ارزش وﺟﻮدی ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان، آﻧﺎن در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ که ﻧﻘﺶ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻘﺶ ﻣﺮد ﻣﻬم ﺘﺮ اﺳﺖ، زﯾﺮا زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﺷﺎی دﯾﮕﺮی را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺎدر، ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻓﻀﻞﺗﺮ از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺳﺖ.

امیره برغل در خصوص ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﺮای زن تصریح کرد: ﺣﺠﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر زن در ﺻﺤﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ او ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺣﺠﺎب ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ارزش و اﻫﻤﯿﺖ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺠﺎب ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای آزادی زن ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎنع ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ آزادی زن ﺗﻌﺪی و ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﺠﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﭙﺮ ﻣﺤﮑﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﻏﯿﺮﻣﺸﺮوع از زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻣﺼﺎدره اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ زن و ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.

ﺣﺠﺎب ﺳﻨﮕﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی

"ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ژﯾﻠﺒﺮت زﻫﺮا ﮔﯿﻠﻮم" ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ زﻧﺎن اﻫﻞ ﺒﯿﺖ(ع) در ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از ﻓﺮاﻧﺴﻪ در این نشست ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﺮﻓﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ، ﻋﻨﻮان کرد: ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ و زن ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﺎد زﯾﺒﺎﯾﯽ الهی اﺴﺖ، امام خمینی(ره) رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ ارزش از زن ارائه دادند.

وی ادامه داد: ﻋﺪم درك ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺳﮑﻮﻻر ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ روﺳﺮی(حجاب زن ﻣﺴﻠﻤﺎن، ﺣﺠﺎب زن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﺎ ﯾﻬﻮدی) ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺰ است، ﻫﺪف ﺣﻤﻼﺗﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﯾﻦ بعد را رﻫﺎ ﮐﺮدند و دﺷﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﯾﺎن و ﻣﺬﻫﺒﯿﻮن را ﮔﺴﺘﺮش داده اند، در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎ ﻣﻈﻬﺮ زن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻔﻪ ﺷﻮد.

وی سپس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽاش از اﺳﻼم آوردن و اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺠﺎب ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼم؛ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره کرد و گفت که ﺑﺎ ﻋﺰم و ﺻﺒﺮ و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و از ﺣﺠﺎب به عنوان ﺳﻼح و ﺳﻨﮕﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی و ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺪرن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

زندگی ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ؛ وظیفه زنان مسلمان در عصر امروز

"زﯾﻨﺐ اوزوﮔﻮز" ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن آﻟﻤﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪ سخنران دیگر نشست بود که به زبان انگلیسی در دﻓﺎع از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب سخن گفت.

وی در خصوص وظایف زن مسلمان گفت: ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن، رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ و دﻓﺎع از آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب و ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺮوز ﻏﺮب، زن را اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪای و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﻣﺪﮔﺮاﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن و آزادیﺧﻮاه در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ هستیم.

ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن آﻟﻤﺎن ادامه داد: وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﻮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﯾﻨﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

زﯾﻨﺐ اوزوﮔﻮز در پایان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ زﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻃﻼب ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزاﻓﺰون و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار آنها در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ به ﺑﺨﺼﻮص در ﻏﺮب اﺷﺎره کرد و خواستار ﺗﻮﺟﻪ روزاﻓﺰون دﺧﺘﺮان ﺟﻮان به ﺨﺼﻮص در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﺠﺎب شد.

زن ﺗﺠﻠﯽ رب است

"ام ﻓﺮوه ﻧﻘﻮی" ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎ زﻫﺮا(س) از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ادامه نشست در مطلبی با موضوع «ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ» گفت: زن ﺳﮑﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺷﺎﻫد ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ(س) و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ (س) ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺰل را اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. زن ﺗﺠﻠﯽ رب اﺳﺖ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآورد و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ، زن ﻣﺮﺑﯽ و آﻣﻮزﮔﺎر ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم خمینی(ره) ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ زن ﻣﺪرس ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳت و زنان طبق فرموده امام راحل باید در تربیت فرزندان صالح کوشا باشند، در ﺳﻮرهﻫﺎی ﻧﺴﺎء، اﺳﺮاء، ﻧﺤﻞ و ﺗﻮﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ زﻧﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روشﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن ﺑﯿﺎن داشت: اﯾﺠﺎد ﺑﺼﯿﺮت از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی، اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. زنان باید ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و این که ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و اﺣﺎدﯾﺚ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﯿﺮ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق بشر ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ

ارائه مطلبی در خصوص "تجاوزات حقوق بشری علیه زنان بحرینی" توسط "الهام شاکری" ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺑﺤﺮﯾﻦ، بخش دیگری از این نشست بود.

وی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﯿﺮ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ از ﺳﺎل 2011 ﺗﺎﮐﻨﻮن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در زﻧﺪانﻫﺎ، ﺣﻤﻼت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل، ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﻮان و اﺧﺮاج از ﮐﺎر و ... پرداخت.

الهام شاکری سپس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ از ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﻣﺘﺤﻤﻞ شده اند، ﺑﻪ ﻧﺎمشان به عنوان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ ﻋﯿﻨﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺧﺼﻮص آنها ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ اﺷﺎره نمود ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ می توان به زندانی اندیشه "زﮐﯿﻪ اﻟﺒﺮﺑﻮری" 32 ﺳﺎﻟﻪ، "اﺑﺘﺴﺎم اﻟﺼﺎﺋﻎ" ﻓﻌﺎل و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، "ﻧﺠﺢ ﯾﻮﺳﻒ" ﻓﻌﺎل ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ و "ﻫﺎﺟﺮ ﻣﻨﺼﻮر" ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ اشاره کرد.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻧﻮان و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ شد.

ﺣﺠﺎب ﯾﮏ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺳﻼم است

"فرح جعفری" مسئول بخش بانوان موسسه امام جعفر صادق(ع) در بمبئی هندوستان در این نشست گفت: امام خمینی(ره) فرمودند که از داﻣﻦ زن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﻣﯽرود، ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﻣﺮد ﻣﻮﻓﻘﯽ ﯾﮏ زن اﺳﺖ، ﻟﺬا اﮔﺮ ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ ارزش زن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ﭘﺲ ارزش ﺣﯿﻮاﻧﺎت از اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان، ﺣﺠﺎب اﺳﺖ.

وی ادامه داد: ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ اروﭘﺎﯾﯽ از ﻃﻠﺒﻪای ﭘﺮﺳﯿﺪ که چرا در اﺳﻼم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺣﺠﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، آن ﻃﻠﺒﻪ ﺟﻮاب داد وﻗﺘﯽ ﺧﺎك، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﺳﺮ راﻫﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﮐﻨﺎر آن رد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ، وﻟﯽ اﮔﺮ ﻃﻼ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس گرانبهایی ﺑﺎﺷﺪ، آن را ﺑﺮﻣﯽدارﯾﺪ و در ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ در دادﮔﺎه اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻋﺪه ای ﻣﻮاﻓﻖ و ﻋﺪه ای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺠﺎب ﺑﻮدﻧﺪ، ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎن پرسید ﭼﺮا ﺷﻤﺎ از زﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ؟ او در پاسخ گفت که اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺪون ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﮕﺬارﯾﺪ، درﻧﺪﮔﺎن آن را ﭘﺎره می کنند و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد، ﻫﯿﭻ درﻧﺪه ای ﺟﺮأت ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آن را ﻧﺪارد؛ در ﻣﻮرد ﺣﺠﺎب زﻧﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﯿن ﻄﻮر اﺳﺖ، اﮔﺮ ﭘﻮﺷﺶ زنان ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ ﺣﺠﺎب ﺧﻮد را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ از ﺷﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﭘﻠﯿﺪی دراﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

مسئول بخش بانوان موسسه امام جعفر صادق(ع) در انتها خاطرنشان کرد: ﺣﺠﺎب ﺳﻨﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺳﻼم، زﯾﻨﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻼم و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮای دین اﺳﻼم است؛ ﻟﺬا اﻣﺮوزه دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﯿﺮزﻧﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان؛ اﻟﮕﻮی زن ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ، ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ

"سیده وجیهه زهرا نقوی" مسئول جامعه خدیجه کبری(س) پاکستان آخرین سخنران نشست «ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب؛ ﺳﻤﺒﻞ ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ» بود.

وی در سخنانی در خصوص تاثیر ﺣﺠﺎب ﺑﺮ روﺣﯿﻪ زن گفت: ﺣﺠﺎب ﻣﺎﯾﻪی ﺗﺸﺨﺺ و آزادی زن اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ و ﻇﺎﻫﺮﺑﯿﻨﺎﻧﻪی ﻣﺎدی گرایان، ﻣﺎﯾﻪی اﺳﺎرت زن ﻧﯿﺴﺖ، زن ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ حجاب ﺧﻮد، ﺑﺎ ﻋﺮﯾﺎن ﮐﺮدن آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮدن آن را از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ است، ﺧﻮدش را ﮐﻮﭼﮏ، ﺳﺒﮏ و ﮐﻢارزش ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺣﺠﺎب مایه وﻗﺎر، ﻣﺘﺎﻧﺖ، ارزﺷﮕﺬاری و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪن ﮐﻔﻪ ی آﺑﺮو و اﺣﺘﺮام اوﺳﺖ؛ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪر داﻧﺴﺖ و از اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﺠﺎب ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد؛ حجاب ﺟﺰو نعمت های اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.

سیده وجیهه زهرا نقوی ادامه داد: زن، در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺷﺮﻗﯽ، ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻨﺼﺮی در ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﺑﯽﻧﻘﺶ در ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎزی و در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻏﺮﺑﯽ، به ﻤﺜﺎﺑﻪی ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ او ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯿﺘﺶ ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ و اﺑﺰاری ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدان و در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﺪ، اما ﺷﯿﺮزﻧﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﺳﻮم، «زن ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ، ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ» اﺳﺖ.

وی خاطرنشان کرد: زن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ زﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان زن ﺑﻮد، ﻋﻔﯿﻒ، ﻣﺤﺠﺒﻪ و ﺷﺮﯾﻒ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﺘﻦ و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮد. ﺳﻨﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و در ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ، ﺳﻨﮕﺮﺳﺎزیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮد و ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﺰرگ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد. ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ مساله ی ﺣﺠﺎب، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن زن ﻧﯿﺴﺖ، بلکه این مساله، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼط ﺑﯽ ﻗﯿﺪو ﺷﺮط زن و ﻣﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ است، اختلاطی که ﺑﻪ ﺿﺮر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﺿﺮر زن و ﻣﺮد - به ﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺿﺮر زن – اﺳﺖ.

شایان ذکر است که به دنبال ممنوعیت حجاب و اجباری شدن سیاست‌های تغییر لباس در دوران پهلوی اول (رضا خان) در سال 1314، آیت‌ الله العظمی «سید حسین طباطبایی قمی» جهت مذاکره با شاه وقت در مورد این سیاست‌ها راهی تهران شد؛ اما ایشان در تهران در حصر قرار گرفت و ممنوع‌الملاقات شد.

در 21 تیرماه 1314 مردم مشهد در اعتراض به این اقدام حکومت، در مسجد گوهرشاد تجمع کردند. این تحصن با حضور قوای نظامی به شدت سرکوب و بیش از 1600 نفر شهید و زخمی شدند. شورای فرهنگ عمومی جمهوری اسلامی ایران، روز 21 تیرماه را به عنوان "روز عفاف و حجاب" نام‌گذاری کرده‌ است.

...........................
پایان پیام/ 268


مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ضروری با * علامت خورده اند

*

All Content by AhlulBayt (a.s.) News Agency - ABNA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License