اخبار مهم
مقاله؛

"امید" و آثار آن در زندگی از دیدگاه قرآن

ایمانی که قرآن به آدمی می‌بخشد وی را با جهانی دیگر و قوانین برتری آشنا می‌کند که برتر از جهان ماده است و‌ آن جهان و قوانین آن است که در حقیقت به شکلی بر جهان مادی حکومت...

All Content by AhlulBayt (a.s.) News Agency - ABNA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License